Algemene voorwaarden My Circle B.V. (My Circle concept)

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en My Circle.
1. Lidmaatschap a. Het lidmaatschap gaat in per startdatum voor de duur van het aantal kalendermaanden vanaf de 1ste van de volgende
maand, zoals op de voorkant van het contract aangegeven. b. Indien er eerder gestart wordt met sporten dan de eerste van de maand, dan
worden de kosten voor de tussenliggende periode pro rato berekend. c. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de aangegeven duur
en prijs. d. Leden dienen zich te houden aan de geldende huisreglementen van desbetreffende sportaccommodatie, zoals deze lokaal vermeld is. e. Alle administratieve wijzigingen (zoals huisadres, e-mail adres, rekeningnummer e.d.) dienen bij de administratie digitaal per E-mail naar info@mycircleboutique.com of per post naar My Circle B.V., Beekweg 13, 5951 CB Belfeld verstuurd worden. f. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan
niet aan derden worden overgedragen.
2. Upgrades a. Upgrades bovenop een abonnement worden aangegaan voor minimaal 6 maanden, daarna kunnen ze per maand opgezegd
worden.
3. Aanbiedingen en acties a. Er kan alleen van speciale aanbiedingen en acties genoten worden indien er geen eerdere overeenkomst actief is
geweest in een periode van zes maanden voorafgaand aan de getekende overeenkomst b. My Circle behoudt zich het recht om onterecht genoten
kortingen met terugwerkende kracht, en ondanks eventuele schriftelijke aantekeningen op de overeenkomst, alsnog te incasseren, wanneer
achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan artikel 3 sub. a.
4. Betalingscondities a. Zowel de administratiekosten als de pro rato kosten dienen na ondertekening van de overeenkomst, middels
ideal of SEPA machtiging te worden voldaan. b. De lidmaatschapsgelden worden maandelijks aan het eind van
de maand, vooraf, geïncasseerd, c. Middels ondertekening van het contract geeft het lid een volmacht aan My Circle B.V. tot het automatisch
incasseren van de maandelijkse investering. Indien directe betaling van de éénmalige kosten, zie artikel 4 sub. a, niet mogelijk is, geldt de
gegeven volmacht tevens voor deze kosten. d. Wanneer een incasso niet uitgevoerd kan worden, is My Circle gemachtigd een bedrag van € 9,95 te
incasseren om de incasso nogmaals te laten plaatsvinden. e. Wanneer u niet voldoet aan uw maandelijkse betalingsverplichting is My Circle
gemachtigd tot het uit handen geven van haar vorderingen op het lid. De kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden, alsmede de alle
daaraan verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente komen geheel voor uw rekening. f. Bij het in gebreke blijven
van de betaling van uw maandelijkse investering van drie achtereenvolgende maanden, wordt het volledige openstaande contractbedrag in 1
keer opeisbaar. g. My Circle is bevoegd jaarlijks, een prijsverhoging van maximaal 5% op lopende contracten door te voeren.

5. Bevriezing lidmaatschap a. Een lidmaatschap kan bij uitzondering, binnen 1 contractjaar, voor maximaal een periode van 6 maanden
bevroren worden indien het lid niet in staat is om te sporten door het gevolg van ziekte, blessure, operatie of zwangerschap gedurende een

periode langer dan één maand. b. Om in aanmerking te komen voor een bevriezing moet een medische verklaring worden overlegd. c. De
einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezing. d. Tijdens de bevriezing van

het lidmaatschap kan er geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en vervalt het recht op eventuele kortingen. e. Een bevriezing van
het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht ingaan.
6. Pasje a. U kunt, na ondertekening van de digitale overeenkomst, na maximaal 1 week uw pasje per post ontvangen. b. De

magneetkaart blijft eigendom van My Circle. c. Het pasje is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. d. Bij verlies, diefstal of
beschadiging van het pasje worden er kosten in rekening gebracht. e. Zonder pasje is toegang tot het My Circle centrum niet mogelijk.

7. Openingstijden en Lesrooster a. De openingstijden en (les)roosters worden door Fit XL vastgesteld. b. My Circle is bevoegd de openingstijden
van de faciliteiten van het trainingscircuit tijdelijk of blijvend te wijzigingen en het trainingscircuit geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit leidt niet tot restant restitutie

van de maandelijkse investering.
8. Opzeggen lidmaatschap a. Het lidmaatschap kan alleen vroegtijdig beëindigd worden in geval van verhuizing, verder dan 20 KM van de
vestiging vandaan daar waar het lidmaatschap is afgesloten. b. Voor opzegging op basis van het in artikel 8 sub. a genoemde, is het overleggen
van een verhuisbewijs (officieel document van inschrijving gemeente van uw nieuwe woonplaats) noodzakelijk. c. Opzeggen is uitsluitend
mogelijk via een opzegformulier te verkrijgen aan de balie van de vestiging. Alleen volledig ingevulde opzegformulieren worden in behandeling
genomen. d. Om de goede ontvangst van de opzegging te waarborgen, wordt u geadviseerd een getekende brief per aangetekende post te
versturen naar My Cirlce B.V, Beekweg 13, 5951 CB Belfeld of persoonlijk in te leveren bij de balie van de accomodatie. e. Zodra wij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt u hiervan een e-mailbericht ter bevestiging. De verwerking vindt plaats voor iedere 25e van de maand. De einddatum in deze e-mail is bindend. f. Opzeggen dient uiterlijk 1
kalendermaand voor het eind van de contractperiode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd
voor onbepaalde periode met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde maandelijkse investering aan My Circle te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. g. Bij vroegtijdige opzegging van het lidmaatschap is My Circle, gerechtigd om de bijdrage over de verstreken
lidmaatschapsperiode te herrekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende maandelijkse investering. i.
Tussentijds beëindigen is m.u.v. het in artikel 8 sub. a gestelde, niet mogelijk.

9. Aansprakelijkheid a. My Circle B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades in welke vorm (os. persoonlijk letsel, diefstal, ongeval,
beschadiging of het zoekraken van eigendommen), van welke aard en door welke oorzaak dan ook. b. Het management behoudt zich het recht

om zonder opgaaf van reden leden de toegang tot het My Circle trainingscentrum te ontzeggen of een lidmaatschap te beëindigen. c. Op alle door My Circle gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
10. Overmacht a. My Circle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop My Circle
geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor My Circle niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekten van niet-tijdig te vervangen

trainers en personeel, epidemieën, natuurrampen, werkstakingen op het kantoor van My Circle of elders en overmacht bij derden van wie My Circle
op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. B. In geval van sluiting, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van faciliteiten

als gevolg van overmacht is My Circle niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
11. Bescherming persoonsgegevens a. My Circle B.V. verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Verwezen
wordt naar de privacyverklaring gepubliceerd op de website www.mycircleboutique.com.
12. Toepasselijkheid a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen My Circle en u zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. b. Het
accepteren van een aanbieding van en/of het aangaan van een overeenkomst met My Circle houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden wordt aanvaardt. Het gebruik van de faciliteiten is zonder aanvaarding niet toegestaan. c. My Circle behoudt zich te allen tijde het
recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn ook te allen tijde in te zien op de website www.mycircleboutique.com

My Circle B.V. | Beekweg 13 | 5951 CB Belfeld | info@mycircleboutique.com